نمونه کار های طراحی سایت

ایراکد طراح صدها سایت تخصصی، فروشگاهی، خدماتی، تجاری و سازمانی در ایران و 21 کشور دنیا

ویدئو معرفی برخی از پروژه های طراحی اپلیکیشن

نمونه کار طراحی سایت مدیریت جهاد کشاورزی فارس

سازمان جهاد کشاورزی فارس با هدف دسترسی بیشتر و سریعتر افراد به خدمات این سازمان و خدمت رسانی به تعداد بیشتری از افراد در زمان کمتر اقدام به طراحی سایت سازمانی نموده است. این وب سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت پورتالی ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت سازمانی میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.
جهاد فارس Min
جهاد خراسان جنوبی Min

نمونه کار طراحی سایت پورتال سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

سایت  پورتال سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به قیمت بالای ماشین ها و ادوات کشاورزی و همچنین لوله و اتصالات مورد استفاده در بخش کشاورزی و نقش آنها در هزینه تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: این موضوع به همراه اهمیت حفاظت از سرمایه گذاری ها یا انجام شده در بخش کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه با استفاده از وسایل و امکانات مناسب و باکیفیت، باعث شده است تا استاندارد سازی و حفظ و ارتقا کیفیت ماشین ها، ادوات و لوله واتصالات مورداستفاده در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

نمونه کار طراحی سایت سازمان جهاد کشاورزی استان قم

سازمان جهاد کشاورزی استان قم با هدف دسترسی بیشتر و سریعتر افراد به خدمات این سازمان و خدمت رسانی به تعداد بیشتری از افراد در زمان کمتر اقدام به طراحی سایت سازمانی نموده است. این وب سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت پورتالی ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت سازمانی میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.
عکس نمونه کار طراحی سایت سازمان جهاد کشاورزی استان قم
سیستان Min

نمونه کار طراحی سایت سازمان جهاد کشاورزی سیستان بلوچستان

سازمان جهاد کشاورزی سیستان بلوچستان با هدف دسترسی بیشتر و سریعتر افراد به خدمات این سازمان و خدمت رسانی به تعداد بیشتری از افراد در زمان کمتر اقدام به طراحی سایت سازمانی نموده است. این وب سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت پورتالی ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت سازمانی میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت اداره کل عشایر خراسان جنوبی

اداره کل عشایر خراسان جنوبی با هدف دسترسی بیشتر و سریعتر افراد به خدمات این سازمان و خدمت رسانی به تعداد بیشتری از افراد در زمان کمتر اقدام به طراحی سایت سازمانی نموده است. این وب سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت پورتال ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت سازمانی میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.
عشایر خراسان جنوبی Min
عشایر لرستان Min

نمونه کار طراحی سایت اداره کل امور عشایر استان لرستان

اداره کل امور عشایر استان لرستان با هدف دسترسی بیشتر و سریعتر افراد به خدمات این سازمان و خدمت رسانی به تعداد بیشتری از افراد در زمان کمتر اقدام به طراحی سایت سازمانی نموده است. این وب سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت پورتالی ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت سازمانی میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی

اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.
عکس نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی
11 Min

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس
در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان ایلام

اداره کل بهزیستی استان ایلام با هدف دسترسی بیشتر و سریعتر افراد به خدمات این سازمان و خدمت رسانی به تعداد بیشتری از افراد در زمان کمتر اقدام به طراحی سایت سازمانی نموده است. این وب سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت پورتالی ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت سازمانی میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

12 Min
3 Min

نمونه کار طراحی سایت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.
5 Min
7 Min

نمونه کار طراحی سایت سازمان مدیریت آرامستان ها

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.
1 Min
4 Min

نمونه کار طراحی سایت سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت سازمان عمران و بازآفرینی شهری

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.
2 Min
6 Min

نمونه کار طراحی سایت مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمونه کار طراحی سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان فارس در جهت کم کردن بروکراسی اداری برای ارائه خدمات بهتر به افراد در بستر اینترنت و دسترسی آسان افراد به این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره  بهزیستی نموده است. سایت پورتال اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی سایت توسط برترین شرکت طراحی سایت با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت اداری ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت اداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت سازمان اتش نشانی خراسان جنوبی

سازمان اتش نشانی خراسان جنوبی به منظور ارائه خدمات در بستر اینترنت و دسترسی بیشتر افراد به خدمات ارائه شده ی این سازمان اقدام به طراحی سایت سازمان  اتش نشانی خراسان جنوبی نمود. نمونه کار طراحی سایت اتش نشانی خراسان جنوبی توسط بهترین شرکت طراحی سایت بنام ایراکد طراحی شده است . این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت پورتالی ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.سایت سازمانی میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.سئو سایت باعث میشود شما در رتبه های اول گوگل قرار گرفته و افراد بیشتری از سایت شما بازدید کنند .
آتش نشانی بیرجند Min
نمونه کار طراحی سایت شهرداری دیموشک

نمونه کار طراحی سایت شهرداری دیشموک

شهرداری دیشموک برا ارائه خدمات خود به صورت اینترنتی اقدام به طراحی سایت کرده است که این سایت توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. شهر دیشموک در شهرستان کهگیلویه و در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. نمونه کار طراحی سایت شهرداری دیشموک با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بم

سایت شهرداری بم برای ارائه خدمات شهرداری، با استفاده از جدیدترین متد های روز دنیا طراحی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بم توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد یکی ار برترین شرکت های طراحی وب سایت  نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بم
نمونه کار طراحی سایت شهرداری زابل

نمونه کار طراحی سایت شهرداری زابل

شهرداری زابل سال ۱۳۰۴ تاسیس شده است. و از زمان تاسیس در حال خدمت به همشهریان می باشد. طراحی و توسعه سایت توسط مجتمع برنامه نویسی ایرانیان  یکی از بهترین شرکت های طراحی سایت انجام شده و توانسته است در پیشبرد اهداف این سازمان کمک فراوانی بکند.

نمونه کار سایت شهرداری زابل با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند در سال ۱۳۱۰ تشکیل و در راستای خدمت به همشهریان برای بهتر انجام دادن کارهایشان توسعه پیدا کرده است. مجتمع برنامه نویسی ابرانیان برای اهداف این سازمان سایتی در خور و زیبا و کارآمد طراحی کرده و در اختیار هم نوعان عزیز قرار داده است. کاربران سایت های شهرداری در واقع همه ی افراد یک شهر هستند. به همین دلیل برای سهولت در امر خدمت رسانی به مردم باید سایت های شهرداری متناسب با نیاز کاربران طراحی و توسعه پیدا کنند. تیم ایرانیان با توجه به نیاز کاربران و خلاقیت های خودشان سایت های زیبا و در خور آن سازمان طراحی میکنند.

این نمونه طراحی سایت توسط مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد برترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت فروشگاهی بیرناب
نمونه کار طراحی سایت شهرداری ارسک

نمونه کار طراحی سایت شهرداری ارسک

شهر ارسک، مرکز بخش ارسک از توابع شهرستان بشرویه است. در سال ۱۳۹۰، جمعیت این شهر ۲٬۹۵۴ نفر بوده‌است.ارسک تا شهریور ۱۳۸۹، روستا بود که در این تاریخ به شهر ارتقاء یافت.

این نمونه طراحی سایت توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.سئو سایت باعث میشود شما در رتبه های اول گوگل قرار گرفته و مشتری های بیشتری از سایت شما بازدید کنند.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سربیشه

سایت شهرداری سربیشه برای ارائه خدمات شهرداری به همشهریان محترم طراحی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سربیشه توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد برترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت فروشگاهی بیرناب
لوگو نمونه کار طراحی سایت شهرداری قاین

نمونه کار طراحی سایت شهرداری شهرستان زهان

شهرداری شهرستان زهان به منظور ارائه خدمات در بستر اینترنت و دسترسی بیشتر افراد به خدمات ارائه شده ی این سازمان اقدام به طراحی سایت شهرداری زهان  نمود. نمونه کار طراحی سایت شهرداری شهرستان زهان توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد برترین شرکت طراحی سایت ، طراحی شده است.

از آنجا که امروزه سرعت بخشیدن ارائه خدمات به ارباب رجوع، در دستور کار اکثر سازمان های بزرگ خصوصی و دولتی قرار گرفته است و از اولویت های کاری آن هاست؛ بنابراین داشتن یک سایت سازمانی مسئله ای مهم است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسدیه

نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسدیه توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد یکی از برترین شرکت های طراحی وب سایت، طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسدیه
لوگو نمونه کار طراحی سایت شهرداری قاین

نمونه کار طراحی سایت شهرداری قاین

شهرداری قاین برای ارائه خدمات بهتر به همشریان عزیز اقدام به طراحی سایت شهرداری کرده است. قاین یا قائِن یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان قائنات در ایران و دومین شهر بزرگ خراسان جنوبی می باشد. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۴۲٬۳۲۳ نفر (در ۱۱٬۹۲۰ خانوار) بوده ‌است. – نمونه کار طراحی سایت شهرداری قاین توسط بهترین شرکت طراحی سایت بنام ایراکد ظراحی شده است.همچنین برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران میتوان قرار دهد..سئو سایت باعث میشود شما در رتبه های اول گوگل قرار گرفته و افراد بیشتری از سایت شما بازدید کنند .

نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسفدن

شهرداری اسفدن در جهت آسان کردن کار ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات در بستر اینترنت اقدام به طراحی سایت کرده است.اِسْفِدِن شهری در استان خراسان جنوبی است که در بخش مرکزی از توابع شهرستان قائنات قرار دارد.

نمونه کار طراحی وب سایت شهرداری اسفدن توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد  بهترین شرکت طراحی سایت، طراحی شده است. و توانسته خدمات شهری را با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی کند. میتوان برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسفدن
نمونه کار طراحی سایت شهرداری شوسف

نمونه کار طراحی سایت شهرداری شهرستان شوسف

این نمونه طراحی سایت شهرداری شهرستان شوسف برای ارائه اطلاعات بهتر به مردم شوسف طراحی شده.

این نمونه طراحی سایت توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.سایت شهرداری میتواند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین با هدف دسترسی بیشتر افراد به خدمات ارائه شده و ارائه خدمات بهتر در بستر اینترنت اقدام به طراحی سایت نمود. نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسفراین توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد یکی از برترین شرکت های طراحی وب سایت طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

شهرداری اسفراین برای ارائه خدمات بهتر به همشهریان عزیز اقدام به طراحی سایت کرده است.

لوگو نمونه کار طراحی سایت شهرداری قاین
نمونه کار طراحی سایت شهرداری نیمبلوک

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نیمبلوک

نمونه کار طراحی و ساخت سایت شهرداری نیمبلوک توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری،  فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری مود

شهرداری مود برای ارائه خدمات بهتر به همشریان عزیز اقدام به طراحی سایت کرده است. مود شهری است در استان خراسان جنوبی. این شهر در بخش مود از توابع شهرستان سربیشه قرار دارد. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۳٬۴۷۷ نفر (در ۱٬۰۶۱ خانوار) بوده‌ است. کلمه «مود» و معنی فارسی سره آن، چنان که در فرهنگ نفیس آمده به معنای عقابی است که پرهایش را به تیر چسبانند. نمونه کار طراحی سایت شهرداری مود توسط بهترین شرکت طراحی سایت بنام ایراکد طراحی شده است.

 
نمونه کار طراحی سایت شهرداری مود
نمونه کار طراحی سایت شهرداری مهرستان

نمونه کار طراحی سایت شهرداری مهرستان

نمونه کار طراحی سایت شهرداری مهرستان توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری، فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری منظریه

نمونه کار طراحی سایت شهرداری منظریه توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری، فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری منظریه
نمونه کار طراحی سایت شهرداری گزیک

نمونه کار طراحی سایت شهرداری گزیک

شهرداری گزیک به منظور دسترس پذیر کردن امکانات این سازمان در بستر اینترنت و به صورت غیرحضوری اقدام به طراحی سایت نمود. نمونه کار طراحی سایت شهرداری گزیک توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.و برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران میتواند قرار دهد.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سه قلعه

شهرداری سه قلعه برای بهبود فرآیند خدمت رسانی اقدام به طراحی سایت کرده است. این سایت توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است.

شهر سه قلعه در استان خراسان جنوبی و شهرستان سرایان قرار گرفته است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سه قلعه با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سه قلعه
نموه کار طراحی سایت شهرداری درح

نمونه کار طراحی سایت شهرداری درح

وبسایت شهرداری درح یکی از وبسایت های زیبا و با امکانات بالا می باشد.نمونه کار طراحی سایت شهرداری درح توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد یکی از بهترین شرکت های طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری خضری دشت بیاض

شهرداری خضری دشت بیاض برای ارائه خدمات بهتر به صورت اینترنتی اقدام به طراحی وبسایت شهرداری با قابلیت های بالا کرده است.

سایت شهرداری خضری دشت بیاض توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نیمبلوک
نمونه کار طراحی سایت شهرداری حر

نمونه کار طراحی سایت شهرداری حر

سایت شهرداری حر برای ارائه خدمات به همشریان عزیز با استفاده از جدیدترین متد های روز دنیا طراحی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری حر توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد  بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری آیسک

شهرداری آیسک با توجه به اینکه امروزه فناوری ها دارای گسترش فراوان بوده و دریافت خدمات اینترنتی اهمیت زیادی دارند، به کمک بهترین شرکت طراحی سایت اقدام به طراحی سایت نمود. نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسفراین توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

شهر آیَسْک، مرکز بخش آیسک در شهرستان سرایان در استان خراسان جنوبی است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری آیسک
لوگو نمونه کار طراحی سایت شهرداری کلاته رودبار

نمونه کار طراحی سایت شهرداری آرین شهر

شهرداری آرین شهر به منظور ارائه خدمات بیشتر در زمان کمتر به افراد و کاربران اقدام به طراحی سایت نمود. نمونه کار طراحی سایت شهرداری آرین شهر توسط  مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد یکی از بهترین شرکت های  طراحی سایت طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

شهرداری آرین شهر برای ارائه خدمات بهتر به همشهریان عزیز اقدام به طراحی سایت کرده است.آرین شهر یا سده شهری در استان خراسان جنوبی است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نوبران

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نوبران توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری، فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است.

لوگو نمونه کار طراحی سایت شهرداری قاین

نمونه کار طرحی سایت شهرداری شهرستان اسلامیه

نمونه کار طراحی سایت شهرداری اسلامیه توسط بهترین شرکت طراحی سایت بنام ایراکد طراحی شده است.

باغشهر اسلامیه، مرکز بخش اسلامیه شهرستان فردوس، شهری در نزدیکی شهر فردوس در استان خراسان جنوبی ایران است.

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۷٬۱۰۸ نفر (در ۲٬۱۹۳ خانوار) بوده‌است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری شهرستان طبس

این نمونه طراحی سایت توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.شهرداری ها میتوانند برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت مشتریان قرار دهند.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری ایرانشهر

نمونه کار طراحی سایت شهرداری ایرانشهر توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری، فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نیر

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نیر توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری، فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نیر
نمونه کار طراحی سایت شهرداری قهستان

نمونه کار طراحی سایت شهرداری قهستان

نمونه کار طراحی سایت شهرداری قهستان توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری، فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است

نمونه کار طراحی سایت شهرداری کلاته رودبار

شهرداری کلاته رودبار با هدف ارتقای سرعت در انجام روال اداری کارها و خدمات ارائه شده به کاربران اقدام به طراحی سایت نمود. نمونه کار طراحی سایت شهرداری کلاته رودبار توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری کلاته رودبار
نمونه کار طراحی سایت سازمانی بهزیستی نهبندان

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نهبندان

شهرداری نهبندان برای ارائه خدمات بهتر به همشریان عزیز اقدام به طراحی سایت کرده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری نهبندان توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری فردوس

شما در این صفحه  می توانید با سایت شهرداری فردوس و امکانات و ویژگی هایی که در آن وجود دارد آشنا شوید.نمونه کار طراحی سایت شهرداری فردوس دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت طراحی شده است.

از جمله امکانات این وبسایت میتوان به واکنشگرا بودن آن اشاره کرد که به سایت این قابلیت را میدهد که با موبایل نیز قابل استفاده باشد. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

شهرداری فردوس

نمونه کار طراحی سایت شهرداری شهرآباد

سایت شهرداری شهرآباد با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و به دست حرفه ای ترین برنامه نویسان کشور طراحی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری شهرآباد توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد برترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سرایان

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سرایان توسط تیم حرفه ای دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت نوشته شده است. شهرستان سرایان در قسمت شمال غربی استان خراسان جنوبی قرار دارد.

سایت شهرداری سرایان با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری سرایان
شهرداری دیهوک

نمونه کار طراحی سایت شهرداری دیهوک

شهرداری الکترونیک یک شهرداری سازمانی می باشد که با استفاده از فناوری اطلاعات در حیطه ی وظایف خود خدمات خود را به صورت سریع و امن در دسترس شهروندان قرار می دهد شهرداری دیهوک یک شهرداری الکترونیک است و بیشتر خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می دهد.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری دیهوک توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد یکی از بهترین شرکت های طراحی سایت  نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده اس

نمونه کار طراحی سایت شهرداری خوسف

وبسایت شهرداری خوسف از وبسایت های واکنشگرا  است. و توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد برترین شرکت طراحی وب سایت  طراحی شده است. نمونه کار طراحی سایت شهرداری خوسف با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

شهرستان خوسف یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی است. مرکز این شهرستان، شهر خوسف می باشد.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری خوسف
نمونه کار طراحی سایت حاجی اباد

نمونه کار طراحی سایت شهرداری حاجی آباد

نمونه کار طراحی سایت شهرداری حاجی آباد توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد نوشته شده است. و با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری پیشین

وبسایت شهرداری پیشین از نمونه کارهای طراحی سایت و وبسایت های واکنشگرا طراحی شده در مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان یکی از برترین شرکت های طراحی وب سایت می باشد.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری پیشین با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بیدخت

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بیدخت

صفحه اصلی سایت شهرداری بیدخت دارای طراحی بسیار زیبا می باشد و به دست حرفه ای ترین برنامه نویسان کشور طراحی شده است.برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.سئو سایت باعث میشود شما در رتبه های اول گوگل قرار گرفته و افراد بیشتری از سایت شما بازدید کنند.

بیدخت در بخش مرکزی شهرستان گناباد و در استان خراسان رضوی قرار دارد.از آثار تاریخی شهر بیدخت می توان به یخبدان کوثر اشاره کرد.در سرشماری که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت جمعیت بیدخت۵۵۰۱ نفر بوده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری ایور

صفحه اصلی سایت دارای طراحی بسیار زیبا می باشد. سبک این طراحی اسلامی ایرانی است. نمونه کار طراحی سایت شهرداری ایرانشهر  توسط مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان با برند ایراکد بهترین شرکت طراحی سایت ساخته شده است.

شهر ایور در جنوب غربی استان خراسان شمالی و در بخش مرکزی شهرستان گرمه قرار گرفته است.

شهر ایور به علت وجود جنگل ها و مراتع زیستگاه حیواناتی مانند شغال، آهو، گرگ، گورکن، خرگوش، روباه، پلنگ، کفتار و بزکوهی و…. می باشد.شغل بیشتر مردم شهر ایور کشاورزی و دامپروری می باشد.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری ایور
نمونه کار طراحی سایت شهرداری قطور

نمونه کار طراحی سایت شهرداری قطور

نمونه کار طراحی سایت شهرداری قطور توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد برترین شرکت طراحی سایت طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی وبسایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است. تخصص و تجربه ی ایراکد در زمینه طراحی سایت های تجاری، فروشگاهی و سازمانی همچنین نرم افزارهای تخصصی، این شرکت را به عنوان بهترین شرکت طراحی سایت و بهترین شرکت برنامه نویسی با تجربه و قدمت چندین دهه قرار داده است. مشاوره تخصصی و پشتیبانی آنلاین ۱۶۰۰ وب سایت و صدها پروژه ی نرم افزاری باعث تمایز و برتری این مجموعه نسبت به رقبا شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بشرویه

شهرداری بشرویه برای ارائه خدمات به صورت اینترنتی اقدام به طراحی سایت کرده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بشرویه توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد برترین شرکت طراحی سایت طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت فروشگاهی بیرناب
نمونه کار طراحی سایت شهرداری تویسرکان

نمونه کار طراحی سایت شهرداری تویسرکان

سایت شهرداری تویسرکان به سبک ایرانی اسلامی توسط حرفه ای ترین گرافیک کاران کشور طراحی شده است.نمونه کار طراحی سایت شهرداری تویسرکان توسط بهترین شرکت طراحی سایت ، طراحی شده است.برای بازدید بیشتر با سئو و دیجیتال مارکتینگ خدمات خود را بهتر در خدمت دیگران قرار دهد.

تویسرکان یکی از شهرستان های استان همدان می باشد. قومیت بیشتر مردم تویسرکان لر و لک می باشد.مهمترین محصول کشاورزی تویسرکان گردوی این شهر می باشد. که دلیل آن کیفیت بسیار بالای این محصول و چرب کاغذی بودن آن است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری الشتر

نمونه کار طراحی سایت شهرداری الشتر توسط بهترین شرکت طراحی سایت بنام ایراکد انجام شده است و جزء زیباترین سایت ها از نظر قالب می باشد. این سایت به صورت رسپانسیو بوده و با خدمات ارزنده ای برای کاربران ارائه می شود.نمونه طراحی سایت شهرداری الشتر با استفاده از بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد پیاده سازی شده است.

نمونه کار طراحی سایت شهرداری الشتر
عکس نمونه کار طراحی سایت شهرداری بابلسر

نمونه کار طراحی سایت شهرداری بابلسر

امروزه مردم ترجیح می دهند به جای مراجعه حضوری، به وب سایت یک سازمان یا نهاد مراجعه کنند. و اطلاعات مورد نیاز خود در مورد خدمات، رویدادها، تغییرات و قوانین جدید را دریافت کنند.به همین دلیل طراحی سایت شهرداری امری بسیار مهم و نیازمند دقت می باشد.مجتمع برنامه نویسی ایرانیان  یکی از بهترین شرکت های طراحی سایت برای شهرداری های زیادی این دقت را مبذول داشته و سایت های زیادی طراحی کرده است که سایت شهرداری بابلسر یک نمونه از آن است.

نمونه کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمونه کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ارائه خدمات در بستر اینترنت و دسترسی بیشتر افراد به خدمات ارائه شده ی این سازمان اقدام به طراحی سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نمود. نمونه کار طراحی سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است.

نمونه کار طراحی سایت سازمانی فرهنگ
نمونه کار طراحی سایت سازمان شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند

نمونه کار طراحی سازمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند

سایت سازمان معاونت شهرسازی و معماری بیرجند توسط دپارتمان طراحی وبسایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

نمونه کار شهرداری زابل

نمونه کار شهرداری زابل به منظور ارائه خدمات در بستر اینترنت و دسترسی بیشتر افراد به خدمات ارائه شده ی این سازمان اقدام به طراحی سایت شهرداری زابل نمود. نمونه کار طراحی سایت شهرداری زابل توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است.

نمونه کار سازمانی شهرداری زابل

نمونه کار شهرداری طبس گلشن

سایت سازمان شهرداری طبس گلشن توسط دپارتمان طراحی وبسایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

نمونه کار سازمانی عشایر قم

نمونه کار عشایر قم به منظور ارائه خدمات در بستر اینترنت و دسترسی بیشتر افراد به خدمات ارائه شده ی این سازمان اقدام به طراحی سایت عشایر قم نمود. نمونه کار طراحی سایت عشایر قم توسط دپارتمان طراحی سایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است.

نمونه کار سازمانی عشایر قم
نمونه کار طراحی سایت شهرداری سده-min

نمونه کار شهرداری سده

سایت سازمان شهرداری سده  توسط دپارتمان طراحی وبسایت مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با برند ایراکد طراحی شده است. این پروژه با استفاده بسته طراحی سایت شهرداری و سازمان های تابعه ایراکد با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

نمونه کار سازمانی شهرداری کلاته رودبار

سایت سازمانی شهرداری کلاته رودبار توسط دپارتمان طراحی وبسایت  ایراکد طراحی شده است. این پروژه با با جدیدترین متدهای روز دنیا پیاده سازی شده است.

سوالات متداول

چرا ایراکد بهترین شرکت برنامه نویسی در ایران است؟

شرکت ایراکد بدون دلیل به عنوان بهترین شرکت برنامه نویسی، معرفی نشده‌است؛ بلکه به واسطه برخورداری از ملاک‌هایی چون سابقه درخشان، استراتژی مناسب، خدمات با‌کیفیت و بی‌نظیر و … موفق به تحصیل این عنوان گشته‌است.

بهترین شرکت های برنامه نویسی در زمینه طراحی نرم افزار، چقدر سابقه دارد؟

موفقیت هر شرکت برنامه نویسی در سایه برخورداری از دو عنصر تخصص و تجربه اتفاق می‌افتد. امروزه شرکت‌ها و موسسات نوپا زیادی هستند که در حیطه برنامه نویسی مشغول به فعالیت می‌باشند که اتفاقا برخی از آن‌ها از نیروهای متخصص بهره می‌گیرند. اما تجربه، موضوعی است که نباید نادیده گرفته‌شود؛ چرا که تجربه سبب تقویت قوه تامل و ظهور ایده‌های بکر و خلاقانه در برنامه نویسی می‌گردد.

حال ایراکد به واسطه اینکه از سال 1384 آغاز به فعالیت نموده و با زبان‌های برنامه‌نویسی متداول آن زمان امر برنامه نویسی را بر عهده داشته، یکی از با سابقه‌ترین شرکت‌های برنامه نویسی در ایران به شمار می‌رود.

این شرکت از همان ابتدا تا به امروز همزمان با پیشرفت تکنولوژی، زبان‌های مطرح برنامه نویسی در سطح جهان را آنالیز می‌نموده و خدمات خود را با زبان‌های به‌روز ارائه می‌کرده‌است.

بهترین شرکت های برنامه نویسی چه تاییدیه‌هایی را دریافت نموده‌اند؟
  • شورای عالی انفورماتیک کشور: این تاییدیه بیانگر صلاحیت و کیفیت مقبول خدمات ایراکد در حوزه طراحی سایت می‌باشد.
  • سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور: دریافت این مجوز به این معنی است که فعالیت‌های ایراکد در سایه اصول و قوانین صنف رایانه‌ای انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال هزینه دریافتی ایراکد بابت ارائه خدمات، مطابق تعرفه‌های این صنف می‌باشد.
  • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  • اتحادیه کامپیوتر و موبایل وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • مرکز توسعه فناوری‌ اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد
چه نرم افزارهایی در سبد پورتفولیوی ایراکد به چشم می‌خورد؟

سازمان امداد و نجات کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، جهاد کشاورزی استان‌های فارس، قم و خراسان جنوبی، شهرداری بسیاری از شهرهای کشور و … از خدمات برنامه نویسی تحت وب بهترین شرکت برنامه نویسی ایران بهره‌ جسته‌اند.

سامانه جامع جمعیت هلال احمر کشور (112)، سامانه مجتمع ستاد راهیان نور کل کشور، سامانه جامع سازمان مدیریت بحران کشور، نرم افزار 137 شهرداری قدس، شهرداری بابلسر و شهرداری بیرجند، نرم افزار مدیریت تاکسی‌رانی ملایر، پاوه و اهر، نرم افزار در میان نمونه کارهای سازمانی بهترین شرکت برنامه نویسی کشور به چشم می‌خورد.

نرم افزار مدیریت صرافی، نرم افزار مجتمع تجاری بازار بزرگ رضا تهران، نرم افزار مدیریت حسابداری مشعل بار قهستان و … در زمره نمونه کارهای تجاری شرکت ایراکد قرار دارند.

ربات تلگرامی تست روانشناسی، ربات اطلاع‌رسانی شرکت ایران چوب، ربات اطلاع‌رسانی نمایندگی ایران خودرو، ربات املاک تشریفات، ربات محصولات صنعتی کشاورزی شرکت ماهان، ربات آرایشی و بهداشتی شمیم یاس و … نمونه کارهای شبکه‌های اجتماعی بهترین شرکت برنامه نویسی کشور هستند.

مراحل برنامه نویسی دربهترین شرکت برنامه نویسی چگونه است؟
  1. مشورت با شما و آنالیز احتیاجات و مواردی که در جهت نیل به اهدافتان بایستی لحاظ گردد.
  2. تدارک طرح چیدمان و نقشه اولیه سایت. اگر اصطلاح UX به گوشتان آشناست، بدانید که UX سایت در این گام انجام می‌پذیرد. منظور از UX، معماری سایت شما و نحوه تعامل مخاطبتان با آن است. رویه لینک‌شدن صفحات مختلف یک برنامه، چگونگی قرار‌گیری بخش‌های مختلف آن، موارد موجود در یک منو و … مثال‌هایی هستند که در این باب می‌گنجند.
  3. طراحی گرافیکی برنامه یا UI. طراحان بهترین شرکت برنامه نویسی در این مرحله به مقوله زیبایی و مشخصه‌های بصری سایت می‌پردازند که شامل رنگ تب‌ها، ظاهر سایت و … می‌شود.
  4. برنامه‌نویسی قالبی که به تایید شما رسیده‌است.
  5. تولید و پیاده‌سازی سیستم مدیریت محتوا (CMS) بر‌اساس قالب انتخابی شما. چرخه عمر وبسایت شما به CMS انتخابی شما قائم می‌باشد که از لحظه نخست ایجاد سایت تا بروز‌رسانی‌ها و توسعه آن را فرامی‌گیرد. در واقع این سیستم شما را در راستای مدیریت محتوا و اطلاعات سایت‍تان یاری می‌دهد.

فرم ثبت سفارش

Registration Form